Busreglement

 1. Om de goede orde te bewaren voor, tijdens en na de busverplaatsingen heeft het bestuur na rijp beraad onderstaand reglement opgesteld. Iedereen die zich inschrijft voor een busverplaatsing wordt verondersteld dit reglement te kennen en er zich naar te gedragen. Om dit reglement consequent af te dwingen moet iedereen die mee wil met de bus dit reglement ondertekenen. Wie dat niet doet gaat niet mee met de bus!
 2. Wie voor, tijdens of na de busverplaatsingen een inbreuk pleegt op dit reglement kan een tijdelijke of zelfs een definitieve schorsing oplopen voor de busverplaatsingen van KSVR Till I Die. Uiteraard zijn meerdere tijdelijke schorsingen ook een reden om een definitieve schorsing op te leggen.
 3. De namen van diegenen die een tijdelijke of definitieve schorsing oplopen zullen doorgegeven worden aan KSVR, politie en supportersfederatie. Dit met het oog op een eventuele zwarte lijst die in de toekomst door die instanties kan gehanteerd worden.
 4. Het bestuur kan, en zal indien nodig, naar eigen goeddunken voor het vertrek foto’s nemen van de bezette zetels. Wie op de foto op die plaats zit blijft verantwoordelijk voor die plaats tot we weer op de vertrekplaats arriveren. Eventuele schade kan dan ook verhaald worden op de persoon die voor dat zitje verantwoordelijk is.
 5. Onvrijwillige schade aan de bus of vervuilen van de bus dient gemeld te worden aan bestuur en/of chauffeur. Zoniet zal die beschouwd worden als vrijwillig. Onvrijwillige schade of vuil zal geval per geval bekeken worden waarna beslist zal worden of de persoon in kwestie de schade of kosten al dan niet moet betalen.
 6. Ambiance en luidruchtig zingen op de bus met het oog om de ploeg te steunen is voor alle duidelijkheid niet verboden. Integendeel, dat moedigen we zelfs aan want we zijn allemaal supporter van KSVR.
 7. Op de bus mag men naar eigen goeddunken drinken zoveel als men wil. De enige beperking is dat het niet zo ver mag gaan dat het risico dat men zichzelf, anderen of de bus ernstige schade kan berokkenen (valpartijen, overgeven, …) te groot wordt. Wie te ver gaat, zal hierop gewezen worden door het bestuur en loopt, bij gebrek aan beterschap, het risico te worden geschorst.
 8. Tijdens de rit zullen er enkel extra bakken verkocht worden wanneer alle vorige leeggoed terug is. De persoon die achter de bak komt blijft er ook verantwoordelijk voor tot de bak terugkomt.
  Zet die bak ook nooit zo dat er een veiligheidsrisico is voor de medereizigers. Hou er m.a.w. rekening mee dat de gang in een bus in principe altijd vrij moet zijn. Dat is immers de Belgische verkeerscode!
 9. Ruzie zoeken of vechten met anderen op de bus kan niet. Het voornaamste doel van de bus is op een gezellige én voordelige manier naar KSVR gaan kijken. Als er medereizigers zijn wiens persoonlijkheid u minder op prijs stelt, zult u zich daar moeten bij neerleggen. Niet iedereen heeft immers hetzelfde karakter. Ruziemakers worden dus niet geduld op de bus, zij verpesten de sfeer.
 10. Buiten de bus is iedereen vrij te doen en te laten wat hij of zij wil. Die vrijheid mag echter geen nadelige gevolgen hebben voor de andere busreizigers of voor het imago van de supportersclub. Vandalisme in en aan stadions, het aanvallen van onschuldige mensen en andere zaken van deze aard kunnen door het bestuur gesanctioneerd worden met een schorsing.
 11. Ook in de wegrestaurants of shops moet men zich gedragen zoals een KSVR-supporter zich zou moeten gedragen. Stelen uit de shop is absoluut uit den boze. De naam van wie betrapt is door iemand van het bestuur kan gemeld worden bij de politiediensten en/of de shopverantwoordelijke.
 12. Bij zware inbreuken op dit busreglement zal het bestuur, indien nodig, niet aarzelen te stoppen en de persoon die de inbreuk(en) pleegde van de bus gooien. Desnoods op een parking langs de autostrade.
 13. Als er zaken zijn die u niet bevallen, kunt u deze altijd melden aan het bestuur. Indien uw grieven gegrond zijn, zal hier zeker rekening mee gehouden worden. Wij staan open voor elke vorm van kritiek. Af en toe eens discussiëren kan alleen maar leiden tot vooruitgang.
 14. Het bestuur heeft het recht om te vertrekken op het afgesproken uur. Wij gaan er van uit dat wie niet op tijd is, verkiest niet mee te rijden en dat is zijn goed recht. Wij zijn immers geen schoolbus.
 15. Het busreglement is ook van toepassing in de kantine en daarbuiten en dit zowel voor als na de wedstrijd.
 16. Iemand die na een tijdelijke schorsing beslist heeft om terug mee te gaan met de bussen van de supportersclub, heeft zijn straf uitgezeten en zal niet meer gewezen worden op fouten uit het verleden.
 17. Wie een schorsing oploopt, verliest gedurende die schorsing automatisch de voordelen die hij als eventueel lid van de supportersclub genoot.
 18. De bestuursleden verbinden zich ertoe ten allen tijde het goede voorbeeld te geven en kunnen ook ter verantwoording geroepen worden indien zij inbreuken plegen op het busreglement.
 19. Wanneer de vraag het aanbod overtreft zal het bestuur zich genoodzaakt voelen om de leden voorrang te geven bij inschrijving voor de bus.
 20. Het bestuur van de supportersclub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen die zich voordoen op de bus, tijdens tussenstops, op de vertrekplaats of de eindbestemming van de busrit, onderweg van huis naar de vertrekplaats van de busrit en terug.
 21. Situaties die een tijdelijke of definitieve schorsing kunnen wettigen:
 • Vrijwillig of moedwillig schade aanbrengen aan de bus.
 • Onvrijwillige schade die niet gemeld is aan bestuur en/of chauffeur.
 • De bus opzettelijk bevuilen (er hangen overal zakjes!)
 • Diefstal op de bus van goederen eigendom van bestuur, chauffeur of medereizigers
 • Diefstal in de shops tijdens de stops op heen- of terugweg.
 • Onnodig doen stoppen van de bus
 • Roken op de bus (ook geen elektronische sigaret)
 • Drugsgebruik- én bezit.
 • Pyrotechnisch materiaal meehebben en/of gebruiken op of rond de bus
 • Eigen alcoholische dranken meebrengen zonder voorafgaande toestemming
 • Ostentatief rechtstaan op de bus (herinnering: gordel op de bus is eigenlijk verplicht)
 • Ostentatief kloppen op de ruiten of andere onderdelen van de bus
 • Op het dak kruipen
 • Fysiek of verbaal geweld of grensoverschrijdend gedrag tegenover bestuur en/of medereizigers
 • Kwetsende uitlatingen of bewegingen tegenover alle soorten minderheden bij medereizigers of supporters van de tegenpartij (bijvoorbeeld racisme).
 • De supportersclub op negatieve manier in beeld brengen op sociale media of websites.
 • Het bestuur behoudt zich het recht om aan deze lijst op elk moment puntjes of situaties toe te voegen.